Nick Casares

Nick Casares

Nick Casares ເປັນຫົວຫນ້າຜະລິດຕະພັນຢູ່ PolyientX - ວິທີ Web3 ເພື່ອໃຫ້ລາງວັນແກ່ລູກຄ້າ, ຊຸມຊົນ, ແລະແຟນໆ. ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Nick ໃນ LinkedIn ແລະ Twitter.