UTM ຕົວຫຍໍ້

UTM

UTM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ໂມດູນຕິດຕາມ Urchin.

ຕົວກໍານົດການ UTM (ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າລະຫັດ UTM) ແມ່ນຂໍ້ມູນຫຍໍ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຄູ່ຊື່ / ມູນຄ່າທີ່ສາມາດຖືກຕໍ່ທ້າຍຂອງ URL ເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານພາຍໃນ Google Analytics. Google Analytics ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Urchin, ດັ່ງນັ້ນຊື່.