URI Acronyms

URI

URI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວລະບຸຊັບພະຍາກອນທົ່ວໄປ.

ສະມາຊິກຂອງຊຸດຊື່ທົ່ວໄປໃນຊ່ອງຊື່ທີ່ລົງທະບຽນແລະທີ່ຢູ່ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ໂປໂຕຄອນທີ່ລົງທະບຽນຫຼື namespaces. ມັກໃຊ້ແລກປ່ຽນກັນໄດ້ກັບ Universal Resource Locator (URL), ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງ URI.