TXT ຕົວຫຍໍ້

TXT

TXT ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ.

ບັນທຶກ TXT ແມ່ນປະເພດຂອງການບັນທຶກລະບົບຊື່ໂດເມນ (DNS) ທີ່ມີຂໍ້ມູນຂໍ້ຄວາມສໍາລັບແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ນອກໂດເມນຂອງທ່ານ. ທ່ານເພີ່ມບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ໃສ່ການຕັ້ງຄ່າໂດເມນຂອງທ່ານ. ພວກມັນມັກຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອກວດສອບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງໂດເມນ ແລະຕັ້ງບັນທຶກການກວດສອບອີເມວ.