SPF ຕົວຫຍໍ້

SPF

SPF ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ກອບນະໂຍບາຍຜູ້ສົ່ງ.

ກອບນະໂຍບາຍຜູ້ສົ່ງແມ່ນໂປຣໂຕຄໍການກວດສອບອີເມລ໌ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດຫາການປອມໂດເມນທີ່ສົ່ງມາຈາກບໍລິການສົ່ງ ຫຼືທີ່ຢູ່ IP ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນລະຫວ່າງການສົ່ງອີເມລ໌.