SME ຕົວຫຍໍ້

SME

SME ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

n ສະຫະພາບເອີຣົບ, ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຂະຫນາດສະເພາະຕາມການວັດແທກໂດຍຈໍານວນພະນັກງານ. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ 50 ຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ແຕ່ມີພະນັກງານໜ້ອຍກວ່າ 250 ຄົນ. ຕົວຫຍໍ້ SMB ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະແຕກຕ່າງກັນໃນຄໍາອະທິບາຍ.