SERP ຕົວຫຍໍ້

SERP

SERP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຫນ້າຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ.

ຫນ້າທີ່ເຈົ້າລົງໄປໃນເວລາທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນຫຼືຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ. SERP ລາຍຊື່ຫນ້າການຈັດອັນດັບທັງຫມົດສໍາລັບຄໍາສໍາຄັນຫຼືຄໍາສັບນັ້ນ.