SDR ຕົວຫຍໍ້

SDR

SDR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວແທນພັດທະນາການຂາຍ.

ບົດບາດການຂາຍທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດໃຫມ່ແລະໂອກາດ.