RPA ຕົວຫຍໍ້

RPA

RPA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການຫຸ່ນຍົນ.

ເຕັກໂນໂລຊີອັດຕະໂນມັດຂະບວນການທຸລະກິດໂດຍອີງໃສ່ຫຸ່ນຍົນຊອບແວ metaphorical ຫຼືປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ/ຫຼືພະນັກງານດິຈິຕອນ.