ຕົວຫຍໍ້ ROTI

ຂະຫນົມປັງ

ROTI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.

ຄ້າຍຄືກັນກັບຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ (ROI), ນີ້ແມ່ນຈໍານວນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຢີຫຼືໃບອະນຸຍາດຊອບແວເພື່ອສົ່ງຄືນຈໍານວນລາຍໄດ້ທີ່ມັນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ: ການລົງທຶນໃນເວທີນີ້ມີ ROTI 7 ເດືອນສໍາລັບລູກຄ້າສະເລ່ຍ. ມັນຍັງສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນອັດຕາສ່ວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບທີ່ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ