ROI ຕົວຫຍໍ້

ROI

ROI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ກັບຄືນກ່ຽວກັບການລົງທືນ.

ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດທີ່ວັດແທກຜົນກໍາໄລແລະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດ ROI = (ລາຍຮັບ – ຕົ້ນທຶນ) / ຕົ້ນທຶນ. ROI ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການກໍານົດວ່າການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງແມ່ນມີມູນຄ່າຕໍ່ຫນ້າແລະຕໍ່ເນື່ອງຫຼືວ່າການລົງທຶນຫຼືຄວາມພະຍາຍາມຄວນຈະສືບຕໍ່ຫຼືຢຸດເຊົາ.