PBC ຕົວຫຍໍ້

PBC

PBC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄວາມສາມາດໃນການຫຸ້ມຫໍ່ທຸລະກິດ.

ອົງປະກອບຂອງເວທີປະສົບການດິຈິຕອລ (DXP) ທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະສາມາດສື່ສານກັບກັນໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ກຳນົດວ່າເປັນຄວາມສາມາດທີ່ແຍກກັນໄດ້, ກຳນົດໜ້າທີ່, ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ.