OOH ຕົວຫຍໍ້

OOH

OOH ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຢູ່ນອກເຮືອນ.

ການໂຄສະນານອກບ້ານ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການໂຄສະນາດິຈິຕອນນອກເຮືອນ (DOOH), ການໂຄສະນາກາງແຈ້ງ, ສື່ກາງແຈ້ງ, ແລະສື່ນອກເຮືອນ, ແມ່ນການໂຄສະນາທີ່ມີປະສົບການໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນເຮືອນ. ການໂຄສະນາ OOH ປະກອບມີປ້າຍໂຄສະນາ, ການສະແດງໂຄສະນາ, ແລະໂປສເຕີທີ່ເຫັນເມື່ອຄົນອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາແລະເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາ. ມັນຍັງປະກອບມີຕະຫຼາດໃຫມ່, Audio Out-Of-Home (AOOH).