NLP ຕົວຫຍໍ້

NLP

NLP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Natural Language Processing.

ສາຂາຍ່ອຍຂອງພາສາສາດ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ແລະປັນຍາປະດິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີແລະພາສາຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະວິທີການຄອມພິວເຕີເພື່ອປະມວນຜົນແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍຂອງພາສາທໍາມະຊາດ.