MRR ຕົວຫຍໍ້

ມ. ສ

MRR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລາຍໄດ້ປະ ຈຳ ເດືອນ.

ລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນໂດຍສະເລ່ຍທີ່ວັດແທກຕໍ່ລູກຄ້າຫຼືສະເລ່ຍໃນທົ່ວລູກຄ້າ. ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ການຈອງໃຊ້ MRR ເພື່ອຄາດຄະເນລາຍໄດ້ແລະການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້.