MQL ຕົວຫຍໍ້

MQL

MQL ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຜູ້ນໍາດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.

ລູກຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນໂດຍທີມງານການຕະຫຼາດຫຼືການປະເມີນລະບົບສໍາລັບເງື່ອນໄຂ firmagraphic ແລະຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອມອບໃຫ້ຕົວແທນພາຍໃນທີມຂາຍ.