MPP ຕົວຫຍໍ້

ມປ

MPP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຈົດາຍ.

ເທກໂນໂລຍີຂອງ Apple ທີ່ເອົາຕົວຊີ້ວັດເປີດ (ຄໍາຮ້ອງຂໍ pixels) ອອກຈາກອີເມວການຕະຫຼາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອີເມວເປີດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຕິດຕາມໄດ້.