LMS ຕົວຫຍໍ້

LMS

LMS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້.

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້ແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການບໍລິຫານ, ເອກະສານ, ການທົດສອບ, ການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ, ອັດຕະໂນມັດ, ແລະຈັດສົ່ງຫຼັກສູດການສຶກສາ, ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ການຢັ້ງຢືນ, ແລະໂຄງການພັດທະນາ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ e-learning platform ຫຼື application.