LAT ຕົວຫຍໍ້

ປີ

LAT ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຈໍາກັດການຕິດຕາມການໂຄສະນາ.

ການຕິດຕາມໂຄສະນາແບບຈຳກັດແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງ Apple iOS (ມືຖື) ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເລືອກອອກຈາກການມີ ID ສໍາລັບຜູ້ໂຄສະນາ (IDFA).