KPI ຕົວຫຍໍ້

KPI

KPI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດທີ່ ສຳ ຄັນ.

ມູນຄ່າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດກໍາລັງບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. KPIs ລະດັບສູງສຸມໃສ່ການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງທຸລະກິດ, ໃນຂະນະທີ່ KPIs ລະດັບຕ່ໍາສຸມໃສ່ຂະບວນການໃນພະແນກຕ່າງໆເຊັ່ນການຂາຍ, ການຕະຫຼາດ, HR, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະອື່ນໆ.