ISBN ຕົວຫຍໍ້

ISBN

ISBN ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຫມາຍເລກມາດຕະຖານສາກົນ.

ISBN ແມ່ນໝາຍເລກປື້ມມາດຕະຖານສາກົນ. ISBNs ມີຄວາມຍາວ 10 ຕົວເລກຈົນຮອດທ້າຍເດືອນທັນວາ 2006, ແຕ່ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ, ປະຈຸບັນພວກມັນມີ 13 ຕົວເລກສະເໝີ. ISBNs ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດຄະນິດສາດສະເພາະ ແລະລວມເອົາຕົວເລກກວດເພື່ອກວດສອບຕົວເລກ.

ທີ່​ມາ​: ISBN ສາກົນ