ICP ຕົວຫຍໍ້

ICP

ICP ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ ເໝາະ ສົມ.

tributes ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດລູກຄ້າໃຫມ່ໃນອະນາຄົດ. ໃນການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ B2B, ນີ້ສາມາດເປັນສະຖານທີ່, firmographic, ພຶດຕິກໍາ, ວັດທະນະທໍາ, ແລະຂໍ້ມູນລະບົບ. ໃນການຂາຍແລະການຕະຫຼາດ B2C, ນີ້ສາມາດເປັນສະຖານທີ່, ປະຊາກອນ, ພຶດຕິກໍາ, ວັດທະນະທໍາແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ.