HTTPS ຕົວຫຍໍ້

ສະຖານທີ່ HTTP

HTTPS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Hypertext Transfer Protocol (ປອດໄພ).

ສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ Hypertext Transfer Protocol. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສື່ສານທີ່ປອດໄພຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອິນເຕີເນັດ. ໃນ HTTPS, ໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານຖືກເຂົ້າລະຫັດໂດຍໃຊ້ Transport Layer Security ຫຼື, Secure Sockets Layer.