GDPR ຕົວຫຍໍ້

GDPR

GDPR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ.

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນສະຫະພາບເອີຣົບແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ. ມັນຍັງແກ້ໄຂການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ນອກເຂດ EU ແລະ EEA.