FINTECH

ເຕັກໂນໂລຢີການເງິນ

portmanteau ຂອງ ເທກໂນໂລຍີທາງການເງິນ, ຫມາຍເຖິງບໍລິສັດແລະເວທີທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບວິທີການທາງດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນລວມທັງການຈ່າຍເງິນ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນ, ແລະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອແລະການຕິດຕາມ.

  • ຊື່ຫຍໍ້: FINTECH