ER ຕົວຫຍໍ້

ER

ER ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການແກ້ໄຂນິຕິບຸກຄົນ.

ຂະບວນການກໍານົດເວລາທີ່ການອ້າງອີງເຖິງຫນ່ວຍງານໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນທຽບເທົ່າ (ຫນ່ວຍງານດຽວກັນ) ຫຼືບໍ່ທຽບເທົ່າ (ຫນ່ວຍງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ). ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ມັນແມ່ນຂະບວນການກໍານົດແລະເຊື່ອມຕໍ່ບັນທຶກຫຼາຍກັບຫນ່ວຍງານດຽວກັນໃນເວລາທີ່ບັນທຶກໄດ້ຖືກອະທິບາຍແຕກຕ່າງກັນແລະໃນທາງກັບກັນ.