eLOT ຕົວຫຍໍ້

eLOT

eLOT ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ປັບປຸງເສັ້ນການເດີນທາງ.

ໝາຍເລກລຳດັບ eLOT ບົ່ງບອກເຖິງການເກີດທຳອິດຂອງການຈັດສົ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກັບໄລຍະ add-on ພາຍໃນເສັ້ນທາງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ແລະລະຫັດຂຶ້ນ/ລົງຈາກໃຫຍ່ຫານ້ອຍຊີ້ບອກເຖິງລຳດັບການຈັດສົ່ງໂດຍປະມານພາຍໃນໝາຍເລກລຳດັບ. ການປະມວນຜົນ eLOT ອາດຈະ

ທີ່​ມາ​: PostalPro