EDI ຕົວຫຍໍ້

EDI

EDI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແບບອີເລັກໂທຣນິກ.

ລະບົບຫຼືວິທີການແລກປ່ຽນເອກະສານທຸລະກິດກັບຄູ່ຄ້າ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຜູ້ສະຫນອງ, ລູກຄ້າ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, 3PLs, ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງອື່ນໆຂອງທ່ານ.