DTC ຕົວຫຍໍ້

DTC

DTC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ໂດຍກົງຫາຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງການຂາຍຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງກັບລູກຄ້າແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂ້າມຜູ້ຄ້າປີກ, ຜູ້ຂາຍຍົກ, ຫຼືຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຂອງບຸກຄົນທີສາມ.