DRR ຕົວຫຍໍ້

DRR

DRR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕາການຮັກສາເງິນໂດລາ.

ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານຮັກສາໄວ້ທຽບກັບລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານມີໃນຕອນຕົ້ນຂອງໄລຍະເວລາ (ບໍ່ນັບລາຍໄດ້ໃຫມ່). ວິທີການຄິດໄລ່ນີ້ແມ່ນການແບ່ງກຸ່ມລູກຄ້າຂອງທ່ານຕາມລະດັບລາຍຮັບ, ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ CRR ສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະ.