DPV ຕົວຫຍໍ້

DPV

DPV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການກວດສອບຈຸດຈັດສົ່ງ.

ການກວດສອບຈຸດການຈັດສົ່ງຢັ້ງຢືນວ່າມີທີ່ຢູ່ຕົວຈິງແລ້ວ ແລະສາມາດສົ່ງໄປໃຫ້ – ລົງໄປຫາຫ້ອງແຖວ ຫຼືໝາຍເລກຊຸດໄດ້.