DPI ຕົວຫຍໍ້

DPI

DPI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຈຸດຕໍ່ນິ້ວ.

ຄວາມລະອຽດດັ່ງກ່າວ, ຕາມການວັດແທກໂດຍວິທີການ ຈຳ ນວນພິກະເຊນຖືກອອກແບບຕໍ່ນິ້ວໃນ ໜ້າ ຈໍຫລືພິມໃສ່ວັດສະດຸ.