DNS ຕົວຫຍໍ້

DNS

DNS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລະບົບຊື່ໂດເມນ.

ລະບົບການຕັ້ງຊື່ຕາມລຳດັບ ແລະການແບ່ງຂັ້ນສູນກາງທີ່ໃຊ້ເພື່ອລະບຸຄອມພິວເຕີ, ບໍລິການ, ແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫຼືເຄືອຂ່າຍໂປຣໂຕຄໍອິນເຕີເນັດອື່ນໆ. ບັນທຶກຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃນຊື່ໂດເມນທີ່ເຊື່ອມໂຍງ DNS ກັບຮູບແບບອື່ນໆຂອງຂໍ້ມູນ.