DMARC ຕົວຫຍໍ້

ບໍລິສັດ DMARC

DMARC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການລາຍງານແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂດເມນ.

ໂປຣໂຕຄໍການກວດສອບອີເມລ໌ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂດເມນມີຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງໂດເມນຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າເປັນການຫຼອກລວງອີເມວ.