DKIM ຕົວຫຍໍ້

DKIM

DKIM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຈົດ ໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງໂດເມນ DomainKeys.

ໂປຣໂຕຄໍການກວດສອບອີເມລ໌ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າອີເມລ໌ທີ່ອ້າງວ່າມາຈາກໂດເມນສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງໂດເມນນັ້ນແທ້.