CWV ຕົວຫຍໍ້

CWV

CWV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຫຼັກຂອງເວັບຫຼັກ.

ຊຸດຂອງ Google ຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ຕົວຊີ້ວັດຂອງຜູ້ໃຊ້ເປັນສູນກາງທີ່ປະເມີນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.