CSV ຕົວຫຍໍ້

CSV

CSV ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄຸນຄ່າ Comma-Separated Values.

ຮູບແບບໄຟລ໌ທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບ. ດັ່ງທີ່ຊື່ແນະນໍາ, ໄຟລ໌ CSV ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດເພື່ອແຍກຄ່າໃນຂໍ້ມູນ.