CRR ຕົວຫຍໍ້

RRC

CRR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕາການຮັກສາລູກຄ້າ.

ເປີເຊັນຂອງລູກຄ້າທີ່ທ່ານຮັກສາໃຫ້ທຽບກັບຕົວເລກທີ່ທ່ານມີໃນຕອນຕົ້ນຂອງໄລຍະເວລາ (ບໍ່ນັບລູກຄ້າໃຫມ່).