CRM ຕົວຫຍໍ້

CRM

CRM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນລູກຄ້າ.

ປະເພດຂອງຊອບແວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈັດການແລະວິເຄາະການໂຕ້ຕອບຂອງລູກຄ້າຕະຫຼອດຄວາມສໍາພັນແລະວົງຈອນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ຊອບແວ CRM ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປ່ຽນຜູ້ນໍາ, ບໍາລຸງລ້ຽງການຂາຍແລະຊ່ວຍຮັກສາລູກຄ້າ.