CR ຕົວຫຍໍ້

CR

CR ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ອັດຕາການປ່ຽນແປງ.

ຈໍານວນຄົນທີ່ປະຕິບັດ, ແບ່ງອອກດ້ວຍຈໍານວນທີ່ສາມາດມີ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າແຄມເປນອີເມລ໌ຂອງທ່ານຮອດ 100 ຄວາມສົດໃສດ້ານແລະ 25 ຄໍາຕອບ, ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານແມ່ນ 25%