CPM ຕົວຫຍໍ້

CPM

CPM ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໄມລ໌.

Cost-per-Mile (ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ພັນ) ແມ່ນວິທີການອື່ນທີ່ຜູ້ເຜີຍແຜ່ໃຊ້ເພື່ອຄິດຄ່າໂຄສະນາ. ວິທີນີ້ຄິດຄ່າຕໍ່ 1000 ປະທັບໃຈ (M ແມ່ນຕົວເລກ Roman ສໍາລັບ 1000). ຜູ້ໂຄສະນາຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມສໍາລັບທຸກໆຄັ້ງທີ່ໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາຖືກເບິ່ງ, ບໍ່ແມ່ນຈໍານວນຄັ້ງທີ່ມັນຖືກຄລິກ.