CPI ຕົວຫຍໍ້

ICC

CPI ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຂອງລູກຄ້າ.

Metrics ໄດ້ສຸມໃສ່ການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: ເວລາໃນການແກ້ໄຂ, ການມີຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແນະນໍາ, ແລະມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ. metrics ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກການເກັບຮັກສາລູກຄ້າໂດຍກົງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຊື້, ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຕໍ່ລູກຄ້າ.