CPC ຕົວຫຍໍ້

CPC

CPC ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກົດ.

ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ຜູ້ເຜີຍແຜ່ໃຊ້ເພື່ອຄິດຄ່າພື້ນທີ່ໂຄສະນາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌. ຜູ້ໂຄສະນາພຽງແຕ່ຈ່າຍຄ່າໂຄສະນາເມື່ອມັນຖືກຄລິກ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບການເປີດເຜີຍ. ມັນສາມາດສະແດງຢູ່ໃນຫຼາຍຮ້ອຍເວັບໄຊທ໌ຫຼືຫນ້າ, ແຕ່ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະຖືກປະຕິບັດ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.