CPA ຕົວຫຍໍ້

CPA

CPA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດແມ່ນການວັດແທກການໂຄສະນາອອນໄລນ໌ແລະຮູບແບບລາຄາທີ່ອ້າງອີງເຖິງການກະທໍາທີ່ລະບຸ, ຕົວຢ່າງ, ການຂາຍ, ຄລິກ, ຫຼືສົ່ງແບບຟອມ. ບາງຄັ້ງມັນເຂົ້າໃຈຜິດໃນສະພາບແວດລ້ອມການຕະຫຼາດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການຊື້, ເຊິ່ງເປັນຕົວວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.