CNAME ຕົວຫຍໍ້

CNAME

CNAME ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ບັນທຶກຊື່ Canonical.

ຊື່ Canonical ຫຼືບັນທຶກ CNAME ແມ່ນປະເພດຂອງການບັນທຶກ DNS ທີ່ແຜນທີ່ຊື່ນາມແຝງກັບຊື່ໂດເມນທີ່ແທ້ຈິງຫຼື canonical. ບັນທຶກ CNAME ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໃຊ້ເພື່ອແຜນທີ່ໂດເມນຍ່ອຍເຊັ່ນ: www ຫຼື mail ໄປຫາໂດເມນທີ່ໂຮດເນື້ອຫາຂອງໂດເມນຍ່ອຍນັ້ນ.