CMO ຕົວຫຍໍ້

CMO

CMO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຝ່າຍການຕະຫຼາດ.

ຕຳ ແໜ່ງ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປູກຈິດ ສຳ ນຶກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການຂາຍ (MQLs) ພາຍໃນອົງກອນ.