CLS ຕົວຫຍໍ້

CLS

CLS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ການເລື່ອນແບບການສະສົມ.

ການວັດແທກປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະໜ້າເວັບຂອງ Google ສະຖຽນລະພາບທາງສາຍຕາໃນ Core Web Vitals ຂອງມັນ.