CIO ຕົວຫຍໍ້

CIO

CIO ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ Chief Information Officer.

ຕໍາແໜ່ງງານລະດັບບໍລິຫານໃນບໍລິສັດທີ່ມີອາຊີບແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດ, ແລະວິໄສທັດຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນອົງກອນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ CTO..