CCPA ຕົວຫຍໍ້

CCPA

CCPA ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຄາລິຟໍເນຍ.

ກົດໝາຍຂອງລັດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກສຳລັບຊາວຄາລິຟໍເນຍ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ອ່ານບົດຄວາມນີ້ກ່ຽວກັບ ເປັນຫຍັງ CCPA ຄວນສຳຄັນກັບທຸລະກິດ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.