CASS ຕົວຫຍໍ້

CAS

CASS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ຂອງ ລະບົບສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະຫັດ.

ລະບົບທີ່ໃຊ້ໂດຍບໍລິການໄປສະນີສະຫະລັດ (USPS) ເພື່ອປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊອບແວທີ່ແກ້ໄຂ ແລະກົງກັບທີ່ຢູ່ຕາມຖະຫນົນ.